Om föreningen

Föreningen och hembygdsgården


Sommaren 1927 bildades Åsenhöga hembygdsförening. Kyrkoherde Carl August Sjöstrand blev föreningens förste ordförande och Herman Modéen utsågs till kassör. Hembygdsstugan flyttades strax efteråt från Rödjan till sin nuvarande placering i hembygdsparken. Stugan är troligen från 1700-talets första hälft, dock senare påbyggd.


En milsten hämtades från Gunnilstorp och från den gamla marknadsplatsen ett fast marknadsstånd, den så kallade Bäckmans bod. Ett tråddrageri förvärvades från Hjulfhult i Källeryd.


Dessa byggnader utgör hembygdgårdens kärna.

Carl August Sjöstrand


Hembygdsföreningens förste ordförande blev Kyrkoherde Carl August Sjöstrand. Han föddes 1891 i Gårdsby.


Så här skrivs det om honom i Herdaminnen:


"Sjöstrand var en väl begåvad, ytterst snäll och vänlig man, som stundom verkade som ett stort barn. Han hade en väldig gestalt och en stämma så stark, att man rent av "hajade till" när man första gången hörde honom, särskilt i mindre lokaler. Såsom v. komminister i Hånger, där han var mycket uppburen, predikade han gärna i missionshusen och ansågs ha böjelse åt det frikyrkliga hållet.


Hos "missionsvännerna" vann han också ett gott namn och rykte, vilket förhållande väl var anledningen till hans djärva företag att 1926 söka Rydaholms stora pastorat, som allmänt och med rätta ansågs viket för en annan. "Vännerna" i Hånger med omnejd lära i varje fall ha gjort vad de kunnat för valets utgång till Sjöstrands förmån.


I själ och hjärta var han dock icke någon avgjord anhängare till frikyrkorörelsen. Att han samarbetade med denna, torde ha berott dels på hans välvilliga, fridsamma sinnelag, dels på hans förkärlek för en biblisk förkunnelse och ett levande kristendomsliv. På sistnämnda förhållande tyder, att han längre fram närmade sig det gammallutherska Kyrkliga för bundet och spridde dess tidning Kyrka och folk.


Hans åstundan var sannolikt att försöka samla alla kristligt sinnade i för samlingen till gemensamt arbete för Guds rikssak. Härutinnan fick han göra nedslående erfarenheter, och för en ämbetsbroder klagade han en gång, att han funnit det otacksamt att visa tillmötesgående mot de frikyrkliga.


Sjöstrand var utan tvivel en värdefull man med intressen utöver de vardagliga. Sista gången jag träffade honom, omtalade han, att han tänkte bilda en hembygdsförening i Åsenhöga och bad mig komma dit för att hålla ett fosterländskt föredrag.


I unga år avled han hastigt genom slaganfall, och deltagandet i familjens och den åldriga moderns sorg var i stiftet djupt och allmänt."

Herman Modéen


Herman Modéen var föreningens förste kassör och i övrigt en färgstark person. Han var född 1871 i Åsenhöga.


Herman var yngst av 14 vuxna syskon, som var barn till kantorn Johan Modéen och hans hustru Inga. Modéen var Åsenhögas första skollärare.


Herman, som dog 1939, var också antikhandlare och sålde bl.a. föremål till museer. Det finns 170 föremål på Nordiska museet som kommer från Åsenhöga. I Nordiska museets digitala arkiv kan du se många av dessa föremål.     


Hermans bror hette Alfred och han kom att bli stationsinspektor i Kungsör. Där föddes den ännu färgstarkare filmstjärnan och skådespelaren Thor Modéen, som alltså var brorson till Herman Modéen.